Bewindvoering WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke personen
Deze wet is op 1 december 1998 in werking getreden en is bedoeld om schuldenaren na een periode van ongeveer drie jaar een schone lei te verlenen. Omdat voor de komst van deze wet veel particulieren failliet werden verklaard en er geen tweede kans bestaat bij natuurlijke personen in tegenstelling tot rechtspersonen (B.V. etc.), heeft de wetgever besloten de faillissementwet hierop aan te passen.

Het uitgangspunt van de wet is helder. Om het minnelijke traject een impuls te geven en natuurlijke personen een kans te bieden op een schone lei.

Een natuurlijk persoon kan een verzoekschrift (ex artikel 284 Faillissementswet) indienen bij de rechtbank voor toepassing van de WSNP. Een verzoekschrift wordt in principe altijd verzorgd door een schuldhulpverlener die het minnelijke traject heeft uitgevoerd.

Tijdens een toelatingszitting bij de rechtbank wordt door de rechter-commissaris besloten of verzoeker definitief worden toegelaten tot de WSNP en benoemt vervolgens een rechter-commissaris en een bewindvoerder.

Taak van Bewindvoerder
De taak van de Bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van uw schulden, het beheren van de boedel en het controleren van de inkomsten. Daarnaast controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen tijdens de regeling nakomt. De bewindvoerder heeft een onafhankelijke functie en is geen hulpverlener maar een toezichthouder. De bewindvoerder brengt periodiek schriftelijk verslag uit aan de Rechtbank, deze verslagen zijn openbaar. De bewindvoerder houdt contact met de schuldeisers en behartigt hun belangen.

Eenmaal toegelaten tot de WSNP gelden onder andere de volgende verplichtingen:

sollicitatieplicht
In de WSNP moet er inspanning worden verricht om de boedelbijdrage te vergroten door bijvoorbeeld het vinden van een baan als men een uitkering heeft. Als schuldenaar een parttime baan heeft moet hij/zij alles in het werk stellen om fulltime te gaan werken. Schuldenaar moet streven naar een minimale werkweek van 36 uur. Zolang de schuldenaar geen werk heeft gevonden, geldt de sollicitatieplicht. In dat geval dient de schuldenaar maandelijks minimaal vier aantoonbare schriftelijke sollicitaties te verrichten.
Als de schuldnaar niet in staat is om (fulltime) te werken, moet hij/zij dat aan kunnen tonen doormiddel van een arbeidsongeschiktheidverklaring of een keuringsrapport.

Betalingsverplichting
Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan tijdens de schuldsanering. Alle lopende vaste lasten moeten tijdig betaald worden. D eschuldenaar mag niet meer aan schulden afbetalen die in de WSNP vallen. Als er wel nieuwe schulden ontstaan kan dit tot gevolg hebben dat de regeling voortijdig wordt beëindigd en de schuldenaar in staat van faillissement wordt gesteld.

Informatieplicht
Alle wijzigingen in de persoonlijke en financiële omstandigheden van de schuldenaar dienen gevraagd en ongevraagd door te worden gegeven aan de bewindvoerder (bijvoorbeeld ander werk, geboorte, verhuizing, overlijden). Voor wijzigingen die financiële gevolgen hebben dient de schuldenaar vooraf toestemming te vragen aan de bewindvoerder (bijvoorbeeld vakantie naar buitenland, verhuizing).

Boedelbijdrage
Maandelijks dient de schuldenaar rond te komen van een vastgesteld bedrag (vrij te laten bedrag / vtlb). Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag zal moeten worden overgemaakt naar de boedelrekening. Deze rekening wordt beheerd door de bewindvoerder.

Postblokkade
Tijdens de schuldsanering wordt een postblokkade ingesteld. Deze postblokkade duurt minimaal 13 maanden. Gedurende deze 13 maanden zal TNT de post van de schuldenaar naar de bewindvoerder sturen. De post wordt geopend om na te gaan of er zaken in staan die van belang zijn voor de regeling. De post wordt in principe dagelijks aan de schuldenaar doorgestuurd.

Schuldeisers
Op het moment dat een schuldeiser een vordering heeft op een persoon die toegelaten is tot de WSNP, kan de schuldeiser de vordering tot datum toelating WSNP schriftelijk indienen bij de bewindvoerder. De schuldeiser dient hiertoe een specificatie van de betreffende vordering te overleggen.
De indiening van de vordering wordt schriftelijk bevestigd.
In de faillissementswet staat geen termijn vermeld voor het bevestigen van vorderingen, er mag niet verwacht worden dat de bevestiging per ommegaande wordt verzonden.

Tijdens de WSNP zal tussentijds geen informatie verstrekt worden wat betreft de status in een lopende schuldsanering. De schuldeisers kunnen hiervoor de openbare verslagleggingen nalezen, die zijn op te vragen bij de griffies van de Rechtbanken.

Erkende schuldeisers worden wel schriftelijk bericht over een eventueel te houden verificatievergadering en/of een beëindiging van de schuldsanering.

Cliënten spreekuren

Bewindvoering WSNP
Maandag t/m Donderdag

09.00 tot 11.00 uur

T. 088 sociaal (088 762 42 25)